Thêm mô tả cho bài viết của bạn Chán nản vì vừa chia tay mối tình 5 năm nói với mình. Xin vui lòng vì mất người mình yêu là một phần. Một phần chán nản vì không có ai  →